الصاق لیفت-با-نخ-8

لیفت با نخ یکی از متد های جدید و بی خطر برای جوانسازی پوست می باشد که در کلینیک سپاهان و توسط دکتر محمد طالبی انجام می شود.