اصفهان ، شاهین شهر، بلوارپروین اعتصامی ، نبش فرعی یک شرقی

کلینیک سپاهان